L'enquesta i els 8 vectors sobre la competitivitat

Sistemes d'Informació Finances Internacionalització Màrqueting Innovació Gestió i Cultura empresarial Qualitat i Medi Ambient Logística i Productivitat

El plantejament de l’enquesta online s’ha realitzat a partir d’una aplicació informàtica dissenyada i enfocada per facilitar la resposta dels empresaris. La metodologia i l'explotació de dades s’ha adaptat de l' utilitzada anualment al WEF (World Economic Forum) per elaborar el GCI (global competitiveness index).  

Aquest sistema de puntuació sobre enquestes tant quantitatives com qualitatives es basa en una valoració del nivell de competitivitat sobre 7 punts.

A diferència del WEF, s’ha tractat totes les empreses per igual, sense dividir-les en subgrups en funció del seu volum de facturació, de la mateixa manera que s’ha tractat amb el mateix pes tots els factors interns analitzats, i s’ha obtingut sempre una mitjana aritmètica.

El qüestionari en línia ha de ser contestat per totes les empreses participants per tal de poder accedir a altres espais o continguts d'interés.

Dins l'enquesta, s’identifiquen vuit vectors de competitivitat clau en què l’empresa pot destacar especialment pel seu nivell de competitivitat, com són ara: serveis d’informació, serveis financers, internacionalització, màrqueting i comercial, tecnologia i innovació, gestió i cultura empresarial, logística i qualitat.

El contingut de l’enquesta ha estat elaborat per Nova Group juntament amb un comitè d’experts en cadascun dels vectors tractats:

     1. Sistemes d’informació

     2. Serveis financers

     3. Internacionalització

     4. Màrqueting i comercial

     5. Tecnologia i R+D+i

     6. Gestió i cultura empresarial

     7. Qualitat

     8. Logística i Productivitat